Polityka równości

Starfsfólk Veitna við rafmagnsbíl

Polityka równości jest zobowiązaniem Veitur do ciągłego doskonalenia działań w kierunku równości.  Podstawę polityki równości Veitur są postanowienia wynikające z konstytucji islandzkiej dotyczące praw człowieka. Polityka równości Veitur ma na celu ocenę osób na podstawie ich osiągnięć i dbanie o to, aby miały równe szanse. 

Przedsiębiorstwo w sposób nacelowany pracuje:

  • Nad wyrównaniem płac bez względu na płeć.
  • Nad równym parytetem płci w Veitur i poszczególnych przedsiębiorstwach/ grupach/ wydziałach/ oddziałach.
  • Nad zwiększeniem różnorodności w przedsiębiorstwach/ grupach/ wydziałach/ oddziałach  ze względu na płci, wieku, orientacji seksualnej, religii, poglądów, pochodzenia, rasy i sytuacji finansowej itd.
  • Nad umożliwieniem pracownikom najlepszej równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym.
  • Nad promowaniem kultury równości pośród pracowników Veitur.
  • Nad promowaniem szkoleń i świadomości o sprawach i problemach grup mniejszościowych.
  • Przeciw mobbingowi, przemocy ze względu na płeć, molestowaniu ze względu na płeć i molestowaniu seksualnemu w miejscach pracy Veitur.
  • Uwzględnianiu równości przy formułowaniu polityki i przy podejmowaniu decyzji.
  • Nad zapewnieniem dobrego dostępu i dostosowanych miejsc pracy biorąc pod uwagę fizyczne i psychiczne możliwości pracowników.

Veitur spełnia wymogi prawne, reguły i rozporządzenia dotyczące równości.

Polityka równości oparta jest na wartościach i strategii całościowej Veitur i jest częścią polityki właścicielskiej i wynagrodzeń OR.