Rachunki za wodę i ścieki

Właścicielom nieruchomości na terenie naszego działania wysyłamy rachunki za wodę i ścieki. Ich wysokość obliczana jest w styczniu i oparta na prognozie zużycia w poprzednim roku. W rachunku można znaleźć informacje o tym na jakiej podstawie obliczono wysokość rachunku oraz liczbę terminów płatności.  Rachunek można znaleźć na Moim koncie.

Poza stałymi opłatami za każdą nieruchomość wyliczana jest również wielkość nieruchomości w metrach kwadratowych. Dokładniejsze informacje w cennik.

Opłaty podzielone są na 9 równych płatności w okresie od lutego do października.

Przykład rachunku za wodę i ścieki

Przykład rachunku prognozownego za wodę i ścieki (PDF do ściągnięcie)
Przykład rachunku za wodę i ścieki (PDF do ściągnięcia)

W jaki sposób prognozowane jest zużycie, a następnie uwzględniane w rachunkach za wodę i ścieki?

Właściciele posesji, w obszarze w którym Veitur dostarcza usług wodno-kanalizacyjnych, otrzymują od nas fakturę prognozową w połowie stycznia, każdego roku. Na tej elektronicznej fakturze, która dostępna jest na  „Moich Stronach”, znajdują się informacje o wysokości kwot do zapłaty i datach uregulowania należności.

Faktury prognozowe

Faktury prognozowe wystawiane są w połowie stycznia każdego roku i dostępne są również w formie elektronicznej na stronie klienta - “Moje strony”. Nasi klienci w wieku powyżej 67 lat otrzymują faktury e-mailem, jeżeli ich życzeniem jest niekorzystanie z e-faktury.

Daty płatności

Roczna opłata windykowana jest w 9 ratach w czasie od lutego do października. Dniem płatności jest drugi dzień każdego miesiąca lub kolejny następujący po nim dzień roboczy. Istnieje możliwość zapłaty należności jedną płatnością, która uiszczana jest w czerwcu.

Obliczanie wysokości opłat

Opłaty są obliczane na podstawie wielkości posesji w metrach kwadratowych plus stała opłata. Opłaty są corocznie uaktualniane zgodnie z wskaźnikiem cen produkcji budowlano montażowej. Dokładniejsze informacje można znaleźć w cenniku.

Rachunki

Rachunki za zużycie wody i ścieków są wystawiane w oparciu o prognozę. Są one dostępne w banku internetowym oraz na stronie obsługi klienta „Moje strony”.

Metody płatności

Oferujemy takie same metody płatności za wodę, ścieki i energię tzn. płatności kartą kredytową, płatności online, rachunki lub dyspozycje przelewu z twojego banku. Forma płatności będzie taka sama, chyba że sam/a ją zmienisz.

Wielu właścicieli

Jeżeli posesja ma wielu właścicieli, w większości przypadków, właściciel zarejestrowany pod numerem 001 w Rejestrze Nieruchomości jest zarejestrowany jako nasz płatnik.

Można wysłać do nas wniosek o zmianę płatnika, ale musi on być właścicielem posesji w Rejestrze Nieruchomości. Można również wnioskować o wystawienie rachunków wszystkim właścicielom z uwzględnieniem ich części własności posesji.

Zmiana właściciela

Uaktualniamy nasze bazy danych zgodnie z Rejestrem Nieruchomości wieczorem trzeciego dnia, każdego miesiąca. Rachunki na kolejny dzień płatności wystawiane są zgodnie z aktualną na ten dzień listą właścicieli. Jeżeli posesja jest notarialnie przepisana na nowego właściciela, informację o zmianie można wysłać nam między 3 a 10 dniem danego miesiąca, aby następny rachunek został wysłany do nowego właściciela.

Redukcja opłat za ścieki dla emerytów i rencistów mieszkających w Reykjaviku

Redukcja opłat za ścieki dla emerytów i rencistów posiadających niskie dochody  oraz mieszkających w Reykjaviku uzależniona jest całkowicie od decyzji Rady Miasta i realizowana przez Biuro Finansowe Miasta Reykjavik. Dokadniejsze informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.reykjavik.is lub dzwoniąc do Biura Obsługi Mieszkańców tel. 4 11 11 11.

Ustawy i rozporządzenia

Opłaty za wodę i ścieki są pobierane na podstawie ustawy o zbiorowym dostarczaniu wody przez gminy nr 32/2004 oraz ustawy o rozwoju i zarządzaniu ściekami nr 9/2009. Możliwe jest nałożenie stałej opłaty oraz opłaty zależnej od wielkości posesji, w wysokości maksymalnie 0,5% jej wartości rynkowej.

Windykacja opłat rachunków za wodę i ścieki

Pośrednictwem windykacji opłat za wodę i ścieki dla Veitur zajmuje się Orkuveita Reykjavíkur. Cennik Veitur Utilities zawiera informacje o koszcie i realizacji kolekcji.

Obsługa prawna windykacji

Jeżeli wszystkie terminy płatności za fakturę prognozowaną za wodę i ścieki nie zostaną dotrzymane, niezapłacone należności zostaną przekierowane do postępowania windykacyjnego w firmie Gjaldheimtan. Doradzamy naszym klientom bezpośredni kontakt z tą firmą. Numer telefonu Gjaldheimtan to 570-5500.

Zastaw ustawowy

Prawo do zastawu ustawowego przysługuje za opłaty za wodę i ścieki. Zgodnie z art. 8 Ustawy nr 9/2009  o rozwoju i zarządzaniu ściekami, prawny właściciel nieruchomości ponosi odpowiedzialność za uiszczenie opłat.