Wniosek o przyłączenie do sieci

Od 1 września 2018 wnioski o przyłączenie do sieci można składać jedynie przez Internet na Moim Koncie Veitur. Osoby, które nie są klientami Veitur mogą zarejestrować się na Moim Koncie używająca tożsamości elektronicznej.

Ogólnie, każdy dom ma jedno przyłącze do każdej z sieci, a w przypadku zabudowy szeregowej lub bloków, każda jednostka jest podłączona osobno. Położenie przyłączy zależne jest od warunków każdej działki, ale zawsze próbujemy znaleźć najkrótszą drogę do systemu dystrybucyjnego na ulicy.

Przyłączenie do sieci - instrukcja

Sposoby przyłączenia

Projekt i sposób przyłączania do systemu dystrybucji Veitur zależy od wielkości i sposobu użytkowania mediów przez domostwo. Szczegółowe informacje na temat projektów i przyłączy.

Właściciele nieruchomości muszą sami skontaktować się z innymi przedsiębiorstwami dystrybucji, jeżeli istnieje taka potrzeba. Konieczne jest aby wnioskujący ubiegał się równocześnie do wszystkich przedsiębiorstw o przyłączenie, aby równocześnie korzystać z wykopów i dróg przyłączenia.

Wniosek o przyłączenie do sieci

Bardzo ważne jest dokładne wypełnienie wniosku i podanie wszystkich wymaganych informacji. Będziesz musiał jasno określić, jakie przylącze sobie życzysz  i określić, w niektórych przypadkach, podać dane kierownika budowy, wykonawcę instalacji elektrycznej i głównego hydraulika.

Dodatkowe dokumenty

Wraz z wnioskiem należy złożyć wszystkie konieczne dokumenty w nim wymienione.

Wraz z wnioskiem o przyłączenie do sieci należy złożyć:

 • Zatwierdzone rysunki rur przedstawiające położenie tablicy rozdzielczej, płyty głównej wyłącznika i tablicy licznika, oprócz części przyłączeniowej, jeśli dotyczy.
 • Plan działki w skali 1:500.
 • Plan piętra, który pokazuje część domu, w której znajdują przyłącze.
 • Przy wniosku o ciepłą i zimną wodę należy złożyć zgłoszenie podpisane przez hydraulika.
 • Przy dużych przyłączach wodnych należy dołączyć rysunki, które pokazują kierunek obrotu przyłącza.
 • W przypadku połączeń zasilających większych niż 200 A należy przedłożyć plan zasilania.

Wnioskom o tymczasowe przyłącze  warsztatów musi towarzyszyć plan terenu w skali 1: 500, w którym zarysowano miejsce gdzie znajduje się warsztat.

W przypadku domków letniskowych i budynków na obszarach wiejskich oraz znaków reklamowych itp. za terenach zabudowanych należy przedstawić pozwolenie na budowę.

Veitur jest upoważniony do zgłaszania uwag dotyczących wyboru przez projektanta rozmiarów rurociągów domowych oraz do żądania dalszych danych projektowych, w przypadku wystąpienia odchyleń od standardów..

Opłaty za przyłączenie do sieci

Wnioskodawca jest odpowiedzialny za uiszczenie opłat za podłączenie każdego rurociągu gospodarstwa domowego zgodnie z taryfami Veitur.

Veitur zastrzega sobie prawo do pobrania dodatkowych opłat, jeżeli:

 • Wniosek dotyczy rurociągów, dłuższego niż 20 m od granic nieruchomości do ulicy lub nieruchomości, z którą rurociąg ma być połączony.
 • Całkowita długość rurociągów ciepłej wody pitnej przekracza 50 m.
 • Jeżeli można przewidzieć, że koszt ułożenia rurociągu do gospodarstw domowych będzie o ponad 50% wyższy niż koszt podany w obecnych taryfach, na przykład z powodu skał, zamarzniętej gleby, długości lub uporządkowania powierzchni.
 • Wniosek dotyczy tymczasowego rurociągu, który jest dalej niż 2 m granicy nieruchomości.
 • Jeśli Veitur musi zrezygnować z prac, ponieważ nie zostały spełnione wymogi bezpieczeństwa.

Rysunek rzeźby terenu, rurociąg i przyłącze

Rurociągi domowe są zawsze układane w możliwie najkrótszej odległości od kanału dystrybucyjnego na ulicy, biorąc pod uwagę warunki terenu nieruchomości. Zanim rurociąg domowy zostanie ułożony do domu, należy wyrównać teren wokół.

Mapa rzeźby terenu, dołączona do dokumentu przydziału działki budowlanej, pokazuje wzniesienia terenu, określa miejsce podłączenia rurociągu gospodarstwa domowego do działki. Punkt wlotowy znajduje się przy granicy zewnętrznej po stronie domu, która jest skierowana w stronę rur dystrybucyjnych.

Właściciel nieruchomości musi pokryć wszystkie dodatkowe koszty wynikające ze zmian w postanowieniach przedstawionych na rysunku rzeźby terenu.

Przykład rysunku rzeźby terenu

Pomieszczenie przyłączy

Rurociąg domowy nie zostanie podłączony dopóki budynek nie będzie w stanie surowym i zabezpieczony w zadowalający sposób. Wielkość pomieszczenia przyłączy zależy od wielkości rurociągu w gospodarstwie domowym, zakresu działania urządzeń podłączeniowych i ilości metrów.

Pomieszczenie przyłączy powinno być w pełni zgodne z przepisami budowlanymi, w budynkach wielorodzinnych znajdować się we wspólnej przestrzeni, do której mają dostęp wszyscy właściciele.

Dostęp dla pracowników Veitur

Pracownicy Veitur muszą mieć zagwarantowany dostęp do pomieszczeń przyłączy. Dotyczy to wszystkich liczników i tablic, głównych zaworów, głównych bezpieczników, głównych skrzynek lub głównych skrzynek bezpiecznikowych oraz głównych rur.

W budynku, w których nie odbywa się codzienna aktywność, Veitur może zażądać, aby niezbędne urządzenia dolotowe i pomiarowe były zlokalizowane na zewnątrz w odpowiedniej szafce, którą zapewnia właściciel domu i jest ona dostępna pracownikom  Veitur.