Verðskrá heimlagna

Verðskrá gildir frá 01.07.2021

Almennt gildir að verðskrárverð eru grunnverð og ekki veittur afsláttur frá þeim.

Rafmagn - heimtaugar

Almennt verð heimtauga gildir í þéttbýli á nýbyggingarsvæðum. Verðin gilda ekki þar sem búið er að ganga varanlega frá yfirborði og fullnægjandi veitulagnir ekki komnar að lóðarmörkum. Reiknist áætlaður heildarkostnaður við heimtaugina meira en 50% hærri en verðskrá segir til um þá greiðir umsækjandi til viðbótar allan kostnað sem verður umfram þessi 50%. Viðbótarkostnaður samkvæmt þessari reiknireglu er ekki innheimtur samhliða innheimtu yfirlengdargjalda. Geri húseigandi breytingu á skipulagi húss frá útgefnu skipulagi sveitafélags t.d. með því að færa til bílskúr eða annan inntaksstað ber hann til viðbótar allan kostnað við færslu eða breytingu lagna. Húseigandi sem óskar eftir breytingu eða færslu á inntaksbúnaði eða inntaksstað ber af því allan kostnað. Sama gildir um tímabundna aftengingu.

Stærð rafmagnsheimtaugar ákvarðast af umsækjanda að teknu tilliti til fjölda íbúða í íbúðarhúsi og fyrirliggjandi notkun annars húsnæðis. Málstraumur heimtaugar miðast við stærð aðalvara húsveitu. Fari heimtaugastrengur lengra en 20 metra inn fyrir lóðarmörk greiðir umsækjandi aukalega fyrir allan kostnað sem fylgir þeirri lengingu. Virðisaukaskattur reiknast 24% á öll heimtaugagjöld rafmagns.

Sérstök ákvæði fyrir heimtaug sem eingöngu er ætluð rafbílahleðslu við fjölbýlishús.
Húsfélag getur sótt um viðbótarheimtaug inn á lóð eða inn fyrir vegg í bílgeymslu ef núverandi heimtaug ber að mati Veitna ekki fyrirséða rafbílahleðslu. Ekki verður innheimtur viðbótarkostnaður (utan lóðar) við lögn heimtaugarinnar að uppfylltu framansögðu og samþykki/samráði við Veitur um afhendingarstað sem hentar miðað við aðstæður og gildir þá neðangreind tafla. Ef hentar að stækka heimtaug í sama tilgangi greiðist mismunur á heimtaugagjöldum viðkomandi stærða.

Rafmagn - heimtaug

Tegund Málstraumur Heimtaugagjald Með 24% vsk.
H1R 16 A 1-fasa 158.321 196.318
H1R 50 A 185.134 229.566
H1R 63 A 233.267 289.251
H1R 100 A 370.268 459.132
H1R 200 A 740.534 918.262
H1R 315 A 1.166.340 1.446.262
H1R 400 A 1.481.067 1.836.523
H1R 630 A 2.332.682 2.892.526
H1R 710 A 2.628.895 3.259.830

Skýringar:

 • Fyrir stærri rafmagnsheimtaug en 710 A er heimtaugagjald grundvallað á kostnaðarútreikningi í hverju tilviki.
 • Dreifikerfi Veitna gerir ráð fyrir 63 A heimtaug að hámarki í sérbýli. Ef þörf er á stærri heimtaug í sérbýli skal liggja fyrir afláætlun og heimtaugagjald grundvallað á kostnaðarútreikningi í hverju tilfelli.

Rafmagn - bráðabirgðaheimtaugar grunngjald

Taxti Málmstraumur Grunngjald Með 24% vsk.
H2R 50 A 57.455 71.244
H2R 63 A 61.285 75.993
H2R 100 A 70.224 87.078
H2R 200 A 134.063 166.238

Skýringar:

Innifalið í grunngjaldi er kostnaður við uppsetningu mælis og spennusetning veitunnar. Annar kostnaður við framkvæmd verksins greiðist samkvæmt raunkostnaði sem Veitur gefa upp áður en verk hefst og miðast við aðstæður hverju sinni. Bráðabirgðaheimtaugar skulu aflagðar innan 24 mánaða frá tengingu þeirra. Með bráðabirgðaheimtaug er átt við heimtaug sem fjarlægð er að verki loknu og gjald fyrir hana dregst ekki frá gjaldi fyrir aðalheimtaug. Ef vinnuskúr hefur verið tengdur við heimtaugarenda verður hann aftengdur um leið og heimlagnir eru lagðar inn í hús. Óski umsækjandi eftir frestun á þeirri aftengingu greiðir hann aukalega fyrir tengingu heimtaugar og frágang kr. 44.557 án vsk. Bráðabirgðaheimtaug er eingöngu afhent fyrir utan hús í viðeigandi búnað svo sem vinnuskúr og sem næst dreifikerfi á lóðarmörkum.

Rafmagn - heimtaugar fyrir frístundahús

Taxti Málstraumur Heimtaugagjald Með 24% vsk
H3R 50 A 510.123 632.553

Skýringar:

 • Umsækjandi leggur til ídráttarrör að lóðarmörkum. Fyrir hvern metra umfram 150 m af heildarlengd greiðir umsækjandi 2% af heimtaugargjaldi.

Rafmagn - tengigjald fyrir skammtímanotkun

Taxti Tengigjald Með 24% vsk.

H4R

16.598 20.582
Alltaf er greitt tvöfalt gjald 33.196 41.164

Daggjald fyrir viðburða-/mælaskáp

Stærð Daggjald Með 24% vsk.
1x16A 2.070 2.567
3x32A 4.140 5.134
3x50A 6.210 7.700

Skýringar:

 • Greitt er tengigjald bæði fyrir tengingu og aftengingu.  Álag vegna vinnu starfsmanna Veitna utan dagvinnutíma er 55%.  Ávallt er greitt fyrir notkun samkvæmt orkumælingu.Ef Veitur setja upp mælaskáp og búnað fyrir tengingu þá greiðist daggjald til viðbótar.
  Ef umsækjandi útvegar viðurkenndan mælaskáp er ekki greitt daggjald.    
  Kröfur til búnaðar og frágangs mælaskáps eru nánar skilgreindar hér.

  Tenging er í öllum tilvikum afhent við tengiskáp Veitna og er umsækjandi ábyrgur fyrir lögnum og lagnaleiðum frá móttökustað, svo sem yfirkeyrsluvörnum og öðrum vörnum lagna .

  Fyrir umsóknir skammtímatenginga 100 A eða stærri skal umsækjandi útvega viðurkenndan mælaskáp með sér hólfi fyrir orkumæli. Tengigjald greiðist samkvæmt verðskrá Veitna fyrir bráðabirgðaheimtaugar.

Rafmagn - önnur tengiþjónusta

Umbeðin tengiþjónusta rafmagnseftirlitsmanns til rafverktaka utan dagvinnutíma á tímabilinu kl. 16:00 til 00:00 virka daga er kr. 31.025 (kr. 38.471 m/vsk) og eftir miðnætti og um helgar kr. 41.368 (kr. 51.296 m/vsk). Framangreind gjöld miðast við að hámarki þriggja klukkutíma útkall. Þurfi jafnframt þjónustu fleiri starfsmanna Veitna utan dagvinnutíma greiðist sá kostnaður til viðbótar.

Þegar breyta þarf skráningu mæla í nýjum fjölbýlishúsum eftir áhleypingu að beiðni rafverktaka skal hann greiða breytingagjald kr. 31.025. Rafverktaki ber ábyrgð á að mælar séu rétt skráðir á íbúðir/notendur.

Rafmagn - merki frá mæli til notanda eða ósk um mælaprófun

Beiðni notanda um merki frá mæli til nota við eigið stjórn- eða upplýsingakerfi.

Taxti Skýring Verð kr. Með 24% vsk.
H6R Tengigjald fyrir aðgang að púlsum frá mæli, uppsett tengidós 16.609 20.595
H7R Ótímabær mælaskipti, settur mælir sem hefur möguleika á púlsútgangi 10.616 13.164

Skýringar:

 • Tengigjald er greitt fyrir aðgengi að merki frá mæli. Veitur setja upp tengidós sem er aðgengileg fyrir notanda að tengja við sinn búnað. Ef notandi óskar eftir að mælir sé prófaður og hann reynist í lagi er greitt gjald H7R.
 • Þurfi að skipta um mæli þar sem mælir er ekki hæfur til að gefa frá sér merki þarf notandi að greiða fyrir mælaskipti og dýrari mæli til viðbótar við tengigjald.
 • Við mekaníska mæla þarf púlsmagnara sem notandi greiðir leigu af sbr. mælaleiga M9.
 • Veitur taka enga ábyrgð á púlsútgangi eða notkun hans og vegna tækniþróunar mæla er ekki mögulegt að ábyrgjast að næsta mælitæki verði með sambærilegum útgangi.

Heitt vatn - heimlagnir

Almennt verð heimlagna gildir í þéttbýli á nýbyggingarsvæðum. Verðin gilda ekki þar sem búið er að ganga varanlega frá yfirborði og fullnægjandi veitulagnir ekki komnar að lóðarmörkum. Reiknist áætlaður heildarkostnaður við heimlögnina meira en 50% hærri en verðskrá segir til um þá greiðir umsækjandi til viðbótar allan kostnað sem verður umfram þessi 50%. Viðbótarkostnaður samkvæmt þessari reiknireglu er ekki innheimtur samhliða innheimtu yfirlengdargjalda. Geri húseigandi breytingu á skipulagi húss frá útgefnu skipulagi sveitarfélags t.d. með því að færa til bílskúr eða annan inntaksstað ber hann til viðbótar allan kostnað við færslu eða breytingu lagna. Húseigandi sem óskar eftir breytingu eða færslu á inntaksbúnaði eða inntaksstað ber af því allan kostnað. Sama gildir um tímabundna aftengingu.

Heimæðagjöld í þéttbýli

Neðangreind verð gilda þar sem heildarlengd heimæðar er innan við 50 m, 2% yfirlengdargjald er tekið fyrir hvern metra. Sama gildir um hvern metra sem lengd heimæðar fer yfir 20 m innan lóðarmarka. Stærð heimæðar fyrir almenna upphitun tekur mið af rúmmáli húsnæðis en stærð heimæðar fyrir aðra notkun ákvarðast af tilgreindri vatnsþörf í umsókn að höfðu samráði við Veitur. Virðisaukaskattur reiknast 11% á heimæðagjöld fyrir heimæðar til húshitunar en 24% á heimæðargjöld til annarra nota.

Taxti Málstærð m.v. stál Málstærð m.v. PEX Kr. án vsk. kr. Kr. með 11% vsk. Kr. með 24% vsk.
H1H 20 mm 25 mm 350.972 389.579 435.205
H1H 25 mm 32 mm 548.392 608.715 680.006
H1H 32 mm   898.487 997.321 1.114.124
H1H 40 mm   1.403.887 1.558.315 1.740.820
H1H 50 mm   2.193.572 2.434.865 2.720.029

Skýringar:

 • Ein tengigrind er innifalin í hverju heimæðargjaldi. Fyrir hverja aukatengigrind greiðst 10% af heimæðargjaldi viðkomandi málstærðar. Kostnaðarverð stærri heimæða en 50 mm er reiknað sérstaklega fyrir hvert tilvik og m.a. tekið mið af flutningsgetu heimæðar, stofnæða og aðveitu.

Heitt vatn - bráðabirgðatengingar

Taxti Málstærð m.v. stál Málstærð m.v. PEX Kr. án vsk. kr. Kr. með 11% vsk. Kr. með 24% vsk.
H2H 20 mm 25 mm 105.293 116.875 130.563

Skýringar:

 • Verðið gildir fyrir tengingu við heimæðarenda sem kominn er inn fyrir lóðarmörk ásamt einni tengigrind. Við aðrar aðstæður og fyrir stærri tengingu er hún gjaldfærð í samræmi við raunkostnað.
   

Heitt vatn - heimæðagjöld í dreifbýli (lögbýli og heilsárshús)

Neðangreind verð gilda þar sem heildarlengd heimæðar er innan við 70 m, 2% yfirlengdargjald er tekið fyrir hvern metra. Stærð heimæðar ákvarðast af tilgreindu vatnsmagni í umsókn en stærð heimæðar til upphitunar húsnæðis tekur mið af rúmmáli þess. Virðisaukaskattur reiknast 11% á heimæðagjöld fyrir heimæðar til húshitunar en 24% á heimæðargjöld til annarra nota.

Taxti Málstærð m.v. stál Málstærð m.v. PEX Kr. án vsk. kr. Kr. með 11% vsk. Kr. með 24% vsk.
H3H 20 mm 25 mm 456.264 506.453 565.767
H3H 25 mm 32 mm 712.911 791.331 884.010
H3H 32 mm   1.168.033 1.296.517 1.448.361

Skýringar:

 • Ein tengigrind er innifalin í hverju heimæðargjaldi. Fyrir hverja aukatengigrind greiðst 10% af heimæðargjaldi viðkomandi málstærðar. Kostnaðarverð stærri heimæða en 32 mm er reiknað sérstaklega fyrir hvert tilvik og m.a. tekið mið af flutningsgetu heimæðar, stofnæða og aðveitu.

Heitt vatn - heimæðagjöld fyrir frístundahús (í samræmi við byggingarleyfi)

Neðangreind verð gilda í frístundahúsabyggðum þar sem heildarlengd heimæðar er innan við 100 m, 2% yfirlengdargjald er tekið fyrir hvern metra. Virðisaukaskattur reiknast 11% á heimæðargjöld fyrir heimæðar til húshitunar en 24% á heimæðargjöld til annarra nota. 

Taxti Málstærð, skýring Kr. án vsk Með 11% vsk Með 24% vsk.
H4H 20 mm PEX heimæð lögð stök frá stofn- eða götuæð 661.447 734.206 820.194
H5H 20 mm PEX heimæð lögð samtímis og í sama skurði og kaldavatnsheimæð Veitna 465.713 516.941 577.484

Skýringar:

 • Heitavatnsheimæðar fyrir frístundahús eru lagðar með 20 mm PEX. Ósk um stærri heimæð fellur undir mat Veitna á styrk dreifikerfis og verði ósk samþykkt greiðir umsækjandi allan viðbótarkostnað sem fylgir stærri heimæð og þ.m.t. styrkingu á aðveitu.

Heitt vatn - merki frá mæli til notanda

Beiðni notanda um merki frá mæli til nota við eigið stjórn- eða upplýsingakerfi.

Taxti Skýring Verð kr. Með 11% vsk. Með 24% vsk.
H6H Tengigjald fyrir aðgang að púlsum frá mæli, uppsett tengidós 16.609 18.436 20.595
H7H Ótímabær mælaskipti, 15-20 mm 10.616 11.784 13.164
H8H Ótímabær mælaskipti, 25-50 mm 26.539 29.458 32.908
H9H Ótímabær mælaskipti, 65 mm og stærri 31.847 35.350 39.490

Skýringar:

 • Tengigjald er greitt fyrir aðgengi að merki frá mæli. Veitur setja upp tengidós sem er aðgengileg fyrir notanda að tengja við sinn búnað. 
 • Þurfi að skipta um mæli þar sem mælir er ekki hæfur til að gefa frá sér merki þarf notandi að greiða fyrir mælaskipti og dýrari mæli til viðbótar við tengigjald. 
 • Veitur taka enga ábyrgð á púlsútgangi eða notkun hans og vegna tækniþróunar mæla er ekki mögulegt að ábyrgjast að næsta mælitæki verði með sambærilegum útgangi.

Kalt vatn - heimæðar

Almennt verð heimæða gildir í þéttbýli á nýbyggingarsvæðum. Verðin gilda ekki þar sem búið er að ganga varanlega frá yfirborði og fullnægjandi veitulagnir ekki komnar að lóðarmörkum. Reiknist áætlaður heildarkostnaður við heimæðina meira en 50% hærri en verðskrá segir til um þá greiðir umsækjandi til viðbótar allan kostnað sem verður umfram þessi 50%. Viðbótarkostnaður samkvæmt þessari reiknireglu er ekki innheimtur samhliða innheimtu yfirlengdargjalda. Geri húseigandi breytingu á skipulagi húss frá útgefnu skipulagi sveitafélags t.d. með því að færa til bílskúr eða annan inntaksstað ber hann til viðbótar allan kostnað við færslu eða breytingu lagna. Húseigandi sem óskar eftir breytingu eða færslu á inntaksbúnaði eða inntaksstað ber af því allan kostnað. Sama gildir um tímabundna aftengingu.

Kalt vatn - heimæðagjöld

Neðangreind verð miðast við að umsækjandi hafi lagt ídráttarrör á frostfríu dýpi frá tengistað Veitna við lóðarmörk að inntaksstað í húsi sem Veitur hafa samþykkt. Stærð heimæðar tekur mið af tilgreindu vatnsmagni í umsókn en stærð heimæðar fyrir íbúðarhúsnæði tekur mið af fjölda íbúða (töppunarstaða). Heimæðargjöld bera ekki virðisaukaskatt og verðið er uppfært á 3ja mánaða fresti miðað við byggingarvísitölu.

Taxti Nafnmál Tommumál Þvermál inntaks Verð kr.
H1K 1" 32 mm 333.905
H1K 11/4" 40 mm 477.178
H1K 11/2" 50 mm 681.927
H1K 2" 63 mm 987.033
H1K 21/2" 75 mm 1.304.621
H1K 3" 90 mm 1.746.520
H1K 4" 110 mm 2.407.770

Skýringar:

 • Ein tengigrind er innifalin í hverju tengigjaldi, fyrir hverja aukatengigrind greiðist 10% af heimæðargjaldi viðkomandi málstærðar. Stærri heimæðar en 110 mm (4") eru gjaldfærðar í samræmi við raunkostnað. Miðað er við sömu uppfærslureglu eftir stærðum og í töflunni og til viðbótar er tekið mið af flutningsgetu götu- eða stofnæðar sem aðliggjandi er.

Kalt vatn - byggingavatn og brunnar

Byggingavatnskrani til og með 50 mm Verð kr.
Uppsettur byggingavatnskrani, heildarvinna1 95.818
Aftenging byggingavatnskrana, yfirborð ófrágengið 83.202
Aftenging byggingavatnskrana, yfirborð malbik eða steypa 219.939
Uppsettur brunnur fyrir vatnsafhendingu2 72.999

 

1Þetta verð gildir þegar tengt er við heimæðarenda sem kominn er inn fyrir lóðarmörk. Veitur leggja til búnað við tengingu byggingavatns. Notandi greiðir daggjald í samræmi við verðskrá fram að aftengingu. Byggingavatnskrani er aftengdur um leið og heimæð er tengd inn í hús samkvæmt umsókn, þá er ekki greitt sérstaklega fyrir aftengingu. Við aðrar aðstæður og fyrir stærri tengingu en 50 mm er tenging gjaldfærð í samræmi við raunkostnað. Heimilt er að innheimta gjald fyrir aftengingu strax við tengingu.

2Sé sótt um heimæð í brunn þar sem fasteign er ekki til staðar leggja Veitur til brunninn og koma honum fyrir. Umsækjandi greiðir einnig heimæðargjald í samræmi við umsótta stærð.

Kalt vatn - heimæðar fyrir frístundahús

Staðsetning Málstærð Verð kr.
Heimæð lögð stök frá stofn- eða götuhæð 25 mm 854.187
Heimæð lögð í sama skurð og samtímis heitavatnsheimæð Veitna 25 mm 613.458

Skýringar:

 • Þessi verð miðast við heimæð allt að 100 metrum að lengd. Lengri heimæð en 100 m eða stærri heimæð gjaldfærist í samræmi við raunkostnað. Umsækjandi greiðir aukakostnað vegna klapparbrots.