Verð­skrár

Athugaðu að öll verð eru birt með fyrirvara um innsláttarvillur.

Verðskrá heimlagna

Verðskrá heimlagna

Verðskrá gildir frá 01.04.2023

Almennt gildir að verðskrárverð eru grunnverð og ekki veittur afsláttur frá þeim.

Heimtaugar tengigjöld:

Almenn verð heimtauga gilda á nýbyggingarsvæðum þar sem inntaksrými er samkvæmt skilmálum. Verð gilda ekki þar sem búið er að ganga varanlega frá yfirborði og fullnægjandi veitulagnir ekki komnar að lóðarmörkum, þar greiðir umsækjandi samkvæmt kostnaðaráætlun. Geri húseigandi, sveitarfélag eða lóðarhafi breytingu á skipulagi húss frá útgefnu skipulagi sveitafélags ber hann til viðbótar allan kostnað við færslu eða breytingu lagna, inntaksbúnaðar og á inntaksstað. Sama gildir um tímabundna aftengingu.

Stærð rafmagnsheimtaugar ákvarðast af umsækjanda að teknu tilliti til fjölda íbúða í íbúðarhúsi og fyrirliggjandi notkun annars húsnæðis. Í samræmi við Tæknilega tengiskilmála raforkudreifingar skal umsækjandi fyrir heimtaugar stærri en 200A leggja fram áætlun um væntanlega aflþörf til næstu 5 ára. Á grundvelli þessarar áætlunar ákveða Veitur og umsækjandi sameiginlega stærð heimtaugar. Sé óvissa um aflþörf áskilja Veitur sé rétt til að minnka heimtaug. Komi til hækkunar á aflþörf innan 5 ára frá spennusetningu dregst greitt heimtugagjald frá kostnaði við stærri heimtaug samkvæmt sérstöku samkomulagi. Veitur bera enga ábyrgð á kostnaði við breytingar á töflu á afhendingarstað.

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð aðalvara húsveitu. Fari heimtaugastrengur lengra en 20 metra inn fyrir lóðarmörk greiðir umsækjandi aukalega fyrir allan kostnað sem fylgir þeirri lengingu. Virðisaukaskattur reiknast 24% á öll tengigjöld rafmagns.

Sérstök ákvæði fyrir heimtaug sem eingöngu er ætluð rafbílahleðslu við fjölbýlishús. Húsfélag getur sótt um stækkun heimtaugar eða í undantekningartilvikum viðbótarheimtaug inn á lóð eða inn fyrir vegg í bílgeymslu ef núverandi heimtaug ber að mati Veitna ekki fyrirséða rafbílahleðslu. Afhendingarstaður auka heimtaugar er ákveðinn af Veitum og miðast við stystu fjarlægð frá götuskáp. Til að sporna við aflaukningu inn á lóðir geta Veitur gert kröfu um að aðrar heimtaugar á lóð verði minnkaðar á móti.

Rafmagn - heimtaug

TegundMálstraumurHeimtaugagjaldMeð 24% vsk.
H1R16 A 1-fasa169.129209.720
H1R50 A190.167235.807
H1R63 A249.165308.965
H1R80 A316.438392.383
H1R100 A395.545490.476
H1R200 A721.845895.088
H1R250 A902.3061.118.859
H1R315 A1.136.8991.409.755
H1R400 A1.443.6841.790.168
H1R630 A2.273.8032.819.516
H1R710 A2.562.5373.177.546

Skýringar:

 • Fyrir stærri rafmagnsheimtaug en 710 A er heimtaugagjald grundvallað á kostnaðarútreikningi í hverju tilviki.
 • Dreifikerfi Veitna gerir ráð fyrir 63 A heimtaug að hámarki í sérbýli. Ef þörf er á stærri heimtaug í sérbýli skal liggja fyrir afláætlun og heimtaugagjald grundvallað á kostnaðarútreikningi í hverju tilfelli.

Rafmagn - bráðabirgðaheimtaugar tengigjald grunngjald

TaxtiMálstraumurGrunngjaldMeð 24% vsk.
H2R50 A67.13383.245
H2R63 A71.60888.794
H2R100 A82.053101.746
H2R200 A156.644194.239

Skýringar:

Innifalið í grunngjaldi er kostnaður við uppsetningu mælis og spennusetning veitunnar. Annar kostnaður við framkvæmd verksins greiðist samkvæmt raunkostnaði sem Veitur gefa upp áður en verk hefst og miðast við aðstæður hverju sinni. Bráðabirgðaheimtaugar skulu aflagðar innan 24 mánaða frá tengingu þeirra. Með bráðabirgðaheimtaug er átt við heimtaug sem fjarlægð er að verki loknu og gjald fyrir hana dregst ekki frá gjaldi fyrir aðalheimtaug. Ef vinnuskúr hefur verið tengdur við heimtaugarenda verður hann aftengdur um leið og heimlagnir eru lagðar inn í hús. Óski umsækjandi eftir frestun á þeirri aftengingu greiðir hann aukalega fyrir tengingu heimtaugar og frágang kr. 52.062 án vsk. Bráðabirgðaheimtaug er eingöngu afhent fyrir utan hús í viðeigandi búnað svo sem vinnuskúr og sem næst dreifikerfi á lóðarmörkum.

Tengigjald - heimtaugar fyrir frístundahús

TaxtiMálstraumurHeimtaugagjaldMeð 24% vsk
H3R50 A596.049739.101

Skýringar:

 • Umsækjandi leggur til ídráttarrör að lóðarmörkum. Ef þvera þarf götur eða fara gegnum varanlega frágengið yfirborð bætist sá kostnaður við tengigjaldið, eins ef heildarlengd er umfram 100 m og er þá greitt samkvæmt kostnaðaráætlun.

Rafmagn - tengigjald fyrir skammtímanotkun í viðurkenndan móttökubúnað

TaxtiTengigjaldMeð 24% vsk.
H4R19.39424.049
Alltaf er greitt tvöfalt gjald 38.78848.098

Daggjald fyrir viðburða-/mælaskáp

StærðDaggjaldMeð 24% vsk.
1x16A2.2152.747
3x32A4.4305.493
3x50A6.6458.240

Skýringar:

 • Greitt er tengigjald bæði fyrir tengingu og aftengingu. Álag vegna vinnu starfsmanna Veitna utan dagvinnutíma er 55%. Ávallt er greitt fyrir notkun samkvæmt orkumælingu.Ef Veitur setja upp mælaskáp og búnað fyrir tengingu þá greiðist daggjald til viðbótar.
 • Ef umsækjandi útvegar viðurkenndan mælaskáp er ekki greitt daggjald.
 • Kröfur til búnaðar og frágangs mælaskáps eru nánar skilgreindar hér.

Tenging er í öllum tilvikum afhent við tengiskáp Veitna og er umsækjandi ábyrgur fyrir lögnum og lagnaleiðum frá móttökustað, svo sem yfirkeyrsluvörnum og öðrum vörnum lagna .

Fyrir umsóknir skammtímatenginga 100 A eða stærri skal umsækjandi útvega viðurkenndan mælaskáp með sér hólfi fyrir orkumæli. Tengigjald greiðist samkvæmt verðskrá Veitna fyrir bráðabirgðaheimtaugar.

Þrífösun

Fyrir þrífösun heimtaugar, þar sem þrífasa spennir er til staðar, greiðast 21.120 kr. án vsk.

Önnur tengiþjónusta

Umbeðin tengiþjónusta rafmagnseftirlitsmanns til rafverktaka utan dagvinnutíma á tímabilinu 16:00 til 00:00 virka daga er kr. 55.725 (kr. 69.099 m/vsk) og eftir miðnætti og um helgar kr. 74.302 (kr. 92.134 m/vsk). Framangreind gjöld miðast við að hámarki 3ja tíma útkall. Þurfi jafnframt þjónustu fleiri starfsmanna Veitna utan dagvinnu greiðist sá kostnaður til viðbótar. Gjald fyrir að rjúfa/hleypa á götulýsingu í dreifistöð er kr. 55.725 (kr. 69.099 m/vsk) fyrir hvert tilvik rof og spennusetningu á ný.

Þegar breyta þarf skráningu mæla í nýjum fjölbýlishúsum eftir áhleypingu að beiðni rafverktaka, byggingaraðila eða húsfélag skal viðkomandi greiða breytingagjald kr. 36.251 (kr. 44.951 m/vsk auk kr. 2.000 (kr. 2.480 m/vsk) fyrir hvern mæli umfram einn. Rafverktaki ber ábyrgð á að mælar séu rétt skráðir á íbúðir/notendur í upphafi.

Ef ítrekað er farið yfir málstraum eða bilun inn í húsveitu er útkallsgjald kr. 21.120 (kr. 26.189 m/vsk), þetta á við ef augljóst þykir að notandi hafi orsakað útleysingu á eigin húsveitu. Lágmarksgjald fyrir breytingu/færslu heimtauga er kr.70.000 auk vsk. Heimilt er að falla frá þessu gjaldi þar sem komið er að endurnýjun lagna.

Merki frá mæli til notanda eða ósk um mælaprófun

Beiðni notanda um merki frá mæli til nota við eigið stjórn- eða upplýsingakerfi.

TaxtiSkýringán vsk.kr.Með 24%vsk.
H6RTengigjald fyrir aðgang að púlsum frá mæli, uppsett tengidós18.99323.551
H7RÓtímabær mælaskipti, settur mælir sem hefur möguleika á púlsútgangi12.14015.054

Skýringar:

 • Tengigjald er greitt fyrir aðgengi að merki frá mæli. Veitur setja upp tengidós sem er aðgengileg fyrir notanda að tengja við sinn búnað. Ef notandi óskar eftir að mælir sé prófaður og hann reynist í lagi er greitt gjald H7R.
 • Þurfi að skipta um mæli þar sem mælir er ekki hæfur til að gefa frá sér merki þarf notandi að greiða fyrir mælaskipti og dýrari mæli til viðbótar við tengigjald.
 • Við mekaníska mæla þarf púlsmagnara sem notandi greiðir leigu af sbr. mælaleiga M9.
 • Veitur taka enga ábyrgð á púlsútgangi eða notkun hans og vegna tækniþróunar mæla er ekki mögulegt að ábyrgjast að næsta mælitæki verði með sambærilegum útgangi.

Heitt vatn - Heimæðar:

Almenn verð heimæða gilda á nýbyggingarsvæðum þar sem inntaksrými er samkvæmt skilmálum. Verð gilda ekki þar sem búið er að ganga varanlega frá yfirborði og fullnægjandi veitulagnir ekki komnar að lóðarmörkum, þar greiðir umsækjandi samkvæmt kostnaðaráætlun. Geri húseigandi, sveitarfélag eða lóðarhafi breytingu á skipulagi húss frá útgefnu skipulagi sveitarfélags ber hann til viðbótar allan kostnað við færslu eða breytingu lagna, inntaksbúnaðar og á inntaksstað. Sama gildir um tímabundna aftengingu.

Tengigjöld í þéttbýli

Neðangreind verð gilda þar sem heildarlengd heimæðar er innan við 50 m. Stærð heimæðar fyrir almenna upphitun tekur mið af rúmmáli húsnæðis en stærð heimæðar fyrir aðra notkun ákvarðast af tilgreindri vatnsþörf í umsókn að höfðu samráði við Veitur. Virðisaukaskattur reiknast 11% á tengigjöld fyrir heimæðar til húshitunar en 24% á heimæðar til annarra nota.

TaxtiMálstærð m.v. stálMálstærð m.v. PEXKr. án vsk. kr.Kr. með 11% vsk.Kr. með 24% vsk.
H1H20 mm25 mm362.069401.897448.966
H1H25 mm32 mm565.731627.961701.506
H1H32 mm 926.8941.028.8521.149.349
H1H40 mm 1.448.2741.607.5841.795.860
H1H50 mm 2.262.9262.511.8482.806.028

Skýringar:

Ein tengigrind er innifalin í hverju tengigjaldi. Fyrir hverja aukatengigrind greiðist 10% af tengigjaldi viðkomandi málstærðar. Kostnaðarverð stærri tenginga en 50 mm er reiknað sérstaklega fyrir hvert tilvik og m.a. tekið mið af flutningsgetu heimæðar, stofnæða og aðveitu.

Heitt vatn - bráðabirgðatengingar

TaxtiMálstærð m.v. stálMálstærð m.v. PEXKr. án vsk. kr.Kr. með 11% vsk.Kr. með 24% vsk.
H2H20 mm25 mm120.881134.178149.892

Skýringar:

Verðið gildir fyrir tengingu við heimæðarenda sem kominn er inn fyrir lóðarmörk ásamt einni tengigrind. Við aðrar aðstæður og fyrir stærri tengingu er hún gjaldfærð í samræmi við raunkostnað.

Tengigjöld í dreifbýli (lögbýli og heilsárshús)

Neðangreind verð gilda þar sem heildarlengd heimæðar er innan við 70 m. Stærð heimæðar ákvarðast af tilgreindu vatnsmagni í umsókn en stærð heimæðar til upphitunar húsnæðis tekur mið af rúmmáli þess. Virðisaukaskattur reiknast 11% á tengigjöld fyrir heimæðar til húshitunar en 24% á heimæðar til annarra nota.

TaxtiMálstærð m.v. stálMálstærð m.v. PEXKr. án vsk. kr.Kr. með 11% vsk.Kr. með 24% vsk.
H3H20 mm25 mm523.813581.432649.528
H3H25 mm32 mm818.456908.4861,014.885
H3H32 mm 1.340.9581.488.4631.662.788

Skýringar:

Ein tengigrind er innifalin í hverju tengigjaldi. Fyrir hverja aukatengigrind greiðist 10% af tengigjaldi viðkomandi málstærðar. Kostnaðarverð stærri tenginga en 32 mm er reiknað sérstaklega fyrir hvert tilvik og m.a. tekið mið af flutningsgetu heimæðar, stofnæða og aðveitu.

Tengigjöld fyrir frístundahús (í samræmi við byggingarleyfi)

Neðangreind verð gilda í frístundahúsabyggðum þar sem heildarlengd heimæðar er innan við 100 m. Virðisaukaskattur reiknast 11% á tengigjöld fyrir heimæðar til húshitunar en 24% á tengigjöld til annarra nota. Heimilt er að gefa 20% afslátt frá þessum verðum þar sem húseigandi sér um allan gröft og frágang í samræmi við kröfur Veitna.

TaxtiMálstærð, skýringKr. án vskMeð 11% vskMeð 24% vsk.
H4H20 mm PEX heimæð lögð stök frá stofn- eða götuæð759.374842.905941.624
H5H20 mm PEX heimæð lögð samtímis og í sama skurði og kaldavatnsheimæð Veitna534.661593.474662.980

Skýringar:

Heitavatnsheimæðar fyrir frístundahús eru lagðar með 20 mm PEX. Ósk um stærri heimæð fellur undir mat Veitna á styrk dreifikerfis og verði ósk samþykkt greiðir umsækjandi allan viðbótarkostnað sem fylgir stærri heimæð og þ.m.t. styrkingu á aðveitu.

Önnur tengigjöld

TaxtiSkýringán vsk. kr.Með 11% vsk
H10Lámarksgjald fyrir breytingu/færslu heimæðar70.00077.700

Heimilt er að falla frá þessu gjaldi þar sem komið er á endurnýjun lagna.

Merki frá mæli til notanda

Beiðni notanda um merki frá mæli til nota við eigið stjórn- eða upplýsingakerfi.

TaxtiSkýringVerð kr.Með 11% vsk.Með 24% vsk.
H6HTengigjald fyrir aðgang að púlsum frá mæli, uppsett tengidós18.99321.08223.551
H7HÓtímabær mælaskipti, 15-20 mm12.14013.47515.054
H8HÓtímabær mælaskipti, 25-50 mm30.34833.68637.632
H9HÓtímabær mælaskipti, 65 mm og stærri36.41840.42445.158

Skýringar:

 • Tengigjald er greitt fyrir aðgengi að merki frá mæli. Veitur setja upp tengidós sem er aðgengileg fyrir notanda að tengja við sinn búnað.
 • Þurfi að skipta um mæli þar sem mælir er ekki hæfur til að gefa frá sér merki þarf notandi að greiða fyrir mælaskipti og dýrari mæli til viðbótar við tengigjald.
 • Veitur taka enga ábyrgð á púlsútgangi eða notkun hans og vegna tækniþróunar mæla er ekki mögulegt að ábyrgjast að næsta mælitæki verði með sambærilegum útgangi.

Kalt vatn - heimæðar:

Almenn verð heimæða gilda á nýbyggingarsvæðum þar sem inntaksrými er samkvæmt skilmálum. Verð gilda ekki þar sem búið er að ganga varanlega frá yfirborði og fullnægjandi veitulagnir ekki komnar að lóðarmörkum, þar greiðir umsækjandi samkvæmt kostnaðaráætlun. Almennt gildir að verðskrárverð eru grunnverð og ekki veittur afsláttur frá þeim. Geri húseigandi, sveitarfélag eða lóðarhafi breytingu á skipulagi húss frá útgefnu skipulagi sveitafélags ber hann til viðbótar allan kostnað við færslu eða breytingu lagna, inntaksbúnaðar og á inntaksstað. Sama gildir um tímabundna aftengingu.

Tengigjöld í þéttbýli:

Neðangreind verð miðast við að umsækjandi hafi lagt ídráttarrör á frostfríu dýpi frá tengistað Veitna við lóðarmörk að inntaksstað í húsi sem Veitur hafa samþykkt. Stærð heimæðar tekur mið af tilgreindu vatns­magni í umsókn en stærð heimæðar fyrir íbúðarhúsnæði tekur mið af fjölda íbúða (töppunarstaða). Tengigjöld bera ekki virðisaukaskatt og verðið er uppfært á 3ja mánaða fresti miðað við byggingar­vísitölu.

TaxtiNafnmál TommumálÞvermál inntaksVerð kr.
H1K1"32 mm341.780
H1K11/4"40 mm488.430
H1K11/2"50 mm698.007
H1K2"63 mm1.010.312
H1K21/2"75 mm1.335.388
H1K3"90 mm1.787.708
H1K4"110 mm2.464.554

Skýringar:

Ein tengigrind er innifalin í hverju tengigjaldi, fyrir hverja aukatengigrind greiðist 10% af tengigjaldi viðkomandi málstærðar. Stærri heimæðar en 110 mm (4") eru gjaldfærðar í samræmi við raunkostnað. Miðað er við sömu uppfærslureglu eftir stærðum og í töflunni og til viðbótar er tekið mið af flutningsgetu götu- eða stofnæðar sem aðliggjandi er.

Byggingavatn og brunnar

Byggingavatnskrani til og með 50 mmVerð kr.
Uppsettur byggingavatnskrani, heildarvinna1111.208
Aftenging byggingavatnskrana, yfirborð ófrágengið96.568
Aftenging byggingavatnskrana, yfirborð malbik eða steypa255.269
Uppsettur brunnur fyrir vatnsafhendingu284.723

 1. Þetta verð gildir þegar tengt er við heimæðarenda sem kominn er inn fyrir lóðarmörk. Veitur leggja til búnað við tengingu byggingavatns. Notandi greiðir daggjald í samræmi við verðskrá fram að aftengingu. Byggingavatnskrani er aftengdur um leið og heimæð er tengd inn í hús samkvæmt umsókn, þá er ekki greitt sérstaklega fyrir aftengingu. Við aðrar aðstæður og fyrir stærri tengingu en 50 mm er tenging gjaldfærð í samræmi við raunkostnað. Heimilt er að innheimta gjald fyrir aftengingu strax við tengingu.
 2. Sé sótt um heimæð í brunn þar sem fasteign er ekki til staðar leggja Veitur til brunninn og koma honum fyrir. Umsækjandi greiðir einnig heimæðargjald í samræmi við umsótta stærð.

Tengigjöld fyrir frístundahús

StaðsetningMálstærðVerð kr.
Heimæð lögð stök frá stofn- eða götuhæð25 mm991.396
Heimæð lögð í sama skurð og samtímis heitavatnsheimæð Veitna25 mm711.998

Skýringar:

 • Þessi verð miðast við heimæð allt að 100 metrum að lengd. Lengri heimæð en 100 m eða stærri heimæð gjaldfærist í samræmi við kostnaðaráætlun. Umsækjandi greiðir aukakostnað vegna klapparbrots.

Önnur tengiþjónusta:

TaxtiSkýringar án vsk. kr.
H10Lágmarksgjald fyrir breytingu/færslu heimæða70.000

Heimilt er að falla frá þessu gjaldi þar sem komið er að endurnýjun lagna.