Skil­málar heimlagna

Tengigjöld skulu greidd fyrir hverja tengingu húsveitu við dreifikerfi Veitna í samræmi við gildandi verðskrá.

Image alt text

Almennt

Tengigjald greiðist á gjalddaga.

Sé fyrirsjáanlegt, vegna fjarlægðar eða annarra aðstæðna, að kostnaður við lagningu heimlagna verði meira en gildandi verðskrá segir til um, er Veitum heimilt að láta umsækjandi greiða þann kostnað til viðbótar.

Verði breyting gerð á deiliskipulagi húss eða lóðar sem hefur í för með sér breyttan inntaksstað, breytta legu eða breytta stærð heimlagna ber lóðarhafi allan kostnað sem hlýst af færslu eða breytingu dreifi- eða heimlagna.

Ef heimlögn verður lengri en 20 m innan lóðar umsækjanda í þéttbýli er Veitum heimilt að innheimta aukalega allan kostnað vegna lagnar umfram 20 m.

Veitum er heimilt að setja frekari skilyrði varðandi heimlagnir í frístundahús, hesthús og þess háttar, t.d. varðandi lágmarkshlutfall umsækjenda í hverfi, staðsetningu inntaks og tilhögun móttökubúnaðar.

Þar sem ekki er dagleg viðvera er krafa um að settir verði upp tengiskápar utandyra, á kostnað umsækjanda, sem innihalda nauðsynlegan inntaksbúnað og eru aðgengilegir starfsmönnum Veitna. Slíkir tengiskápar þurfa að vera viðurkenndir af Veitum og vera aðgengilegir til tengingar og eftirlits. Þessi krafa gildir t.d. fyrir hesthús og frístundahús.

Veitur ákveða stærð og gerð mæli- og stjórntækja sem notuð eru við sölu raforku og vatns.

Veitum er heimilt er að grafa fyrir og leggja heimlögn og láta standa á lóð húss/í landi jarðarinnar, það sama gildir um annan búnað fyrir lagnir veitunnar. Starfsmönnum Veitna er heimill aðgangur án endurgjalds að þessum mannvirkjum ásamt tilheyrandi búnaði og mælitækjum vegna reksturs og eftirlits.  

Umsækjandi staðfestir að Veitur hafi aðgang að inntaksrýmum, mælum, mælagrindum, stofnloka, aðalvara, stofntengiboxa eða stofnvarkassa og stofnlagna.

Dragi umsækjandi umsókn til baka eða geri á henni breytingar er Veitum heimilt að innheimta þann kostnað sem þegar hefur verið stofnað til.

Heimlagnir eru eign Veitna nema sérstaklega sé um annað samið. Með greiðslu tengigjalda öðlast notandi afnotarétt af heimlögn.

Húseiganda er óheimilt að byggja yfir, reisa sólpall eða á annan hátt hindra aðkomu að heimlögnum vegna bilunar eða til endurnýjunar nema með viðeigandi ráðstöfun í samráði við Veitur.

Nýjar heimlagnir

Gjald fyrir nýjar heimlagnir er ákvarðað í verðskrá Veitna.

Heimlagnareikningur er gefinn út þegar Veitur hafa samþykkt umsókn ásamt tilskyldum fylgigögnum og staðfest að umsækjandi uppfylli skilyrði fyrir tengingu. Reikningur greiðist á gjalddaga 30 dögum eftir útgáfu og ber dráttarvexti eftir það.

Inntaksstaður heimlagna á að vera við útvegg húss, þeirri hlið sem snýr að dreifilögnum Veitna. Heimilt er þó að staðsetja inntaksstað innar í húsi þegar heimlagnir fara inn um ídráttarrör í samræmi við verklagið "Hönnun og frágangur heimlagna". Hönnuði er skylt að kynna sér skilmála Veitna og staðsetningu lagna hennar.

Ef bráðabirgðaheimlögn er tengd við þá lögn við lóðarmörk sem þjóna á viðkomandi húsi varanlega verður sú bráðabirgðaheimlögn aftengd um leið og aðalheimlögn er lögð inn í hús í samræmi við umsókn.

Stækkun heimlagna

Fyrir stækkun heimlagnar vegna aukinnar notkunar er greitt fyrir hina nýju heimlögn í samræmi við verðskrá. Ef styrkja þarf stofnlagnir þ.m.t. háspennulagnir eða leggja nýja heimlögn lengri leið eins og að sverari stofnlögn, dælustöð eða spennistöð ber umsækjandi þann kostnað til viðbótar, enda um að ræða breytingu á skipulagsforsendum sem lágu fyrir við hönnun dreifikerfa. Veitur geta sett það skilyrði að húseigandi sjái sjálfur um alla jarðvinnu innan sinnar lóðar í samræmi við kröfur Veitna. Umsækjandi ber einnig kostnað við yfirborðsfrágang innan sinnar lóðar og ber ábyrgð á þeim frágangi.

Breyting eða færsla

Óski húseigandi eftir breytingu eða færslu heimlagnar vegna breytinga á skipulagi húss eða lóðar ber hann allan kostnað af þeirri breytingu eða færslu. Kostnaður miðast við áætlaðan raunkostnað og greiðist af umsækjanda áður en verkið hefst. Veitur geta sett það skilyrði að húseigandi sjái um alla jarðvinnu innan sinnar lóðar í samræmi við kröfur Veitna. Umsækjandi ber alltaf kostnað af yfirborðsfrágangi innan sinnar lóðar og ber ábyrgð á þeim frágangi.

Aftenging heimlagna og endurtenging

Sækja þarf skriflega um aftengingu heimlagna. Endanleg aftenging aðalheimlagna vegna niðurrifs húss er gjaldfrjáls. Fyrir tímabundna aftengingu er greiddur raunkostnaður. Aftenging bráðabirgðaheimlagna er gjaldfrjáls sé viðkomandi heimlögn á sama tíma tengd sem aðalheimlögn í samræmi við umsókn.

Þegar sótt er um heimlögn/lagnir í nýbyggingu eða aðflutt hús á lóð þar sem áður var búið að sækja um aftengingu heimlagna vegna niðurrifs eða brottnáms húss er greitt fyrir nýjar heimlagnir samkvæmt eftirfarandi reglu: Sé sótt um nýja heimlögn/heimlagnir innan 2ja ára frá aftengingu og af sömu stærð og fyrir var/voru greiðir umsækjandi áætlaðan raunkostnað við aftengingu og nýja tengingu. Sé sótt um síðar og einnig ef sótt er um aðra stærð heimlagna en fyrir voru greiðir umsækjandi fyrir nýjar heimlagnir í samræmi við verðskrá.

Heitt vatn, sérákvæði

Stærð heimæðar ákvarðast af Veitum og miðast við stærð húsnæðis í rúmmetrum eða ósk húseiganda um vatnsmagn í umsókn.

Ein tengigrind er innifalin í hverju tengigjaldi. Fyrir hverja aukatengigrind greiðist aukalega 10% af heimæðargjaldi sömu málstærðar og aukatengigrindin. Aukatengigrind er viðbót við þá tengigrind sem fyrir er.

Verði heildarlengd heimæðar meiri en 50 m er Veitum heimilt að láta umsækjanda greiða til viðbótar 2% af viðkomandi heimæðagjaldi fyrir hvern metra umfram 50 m. Fyrir lögbýli og heilsárshús í dreifbýli er miðað við 70 m.

Verði heimæð það löng að reikna megi með að hitastig vatns verði undir viðmiðunarmörkum miðað við áætlað rennsli er Veitum heimilt að hafna umsókn eða setja umsækjanda skilyrði eins og að láta þinglýsa þeirri kvöð á húsið að ekki verði gerð nein krafa á Veitur vegna hitastigs undir viðmiðunarmörkum.

Fyrir 3000 m³ hús og minna á húseigandi að nota mát og beygjur fyrir inntak í samræmi við verklagið "Tenging við hitaveitu". Veitur grafa skurð og leggur sveigjanlega heimæð í ídráttarröri sem tengist veggmáti og inntaksbeygju.

Kalt vatn, sérákvæði

Hver lóð á aðeins rétt á einni heimæð á því verði sem kveðið er á um í verðskrá. Þó er almennt lögð sér heimæð í hverja einingu par- og raðhúsa og sér einingar atvinnuhúsnæðis verði því við komið. Verði óskað eftir annarri heimæð í sömu húseign, greiðir umsækjandi raunkostnað við lögn og tengingu og ber sjálfur ábyrgð á viðhaldi hennar.

Vatn til annarra nota en til heimilisnota er mælt um rennslismæli. Verði mælingu ekki við komið greiðir notandi notkunargjald miðað við áætlun Veitna.

Ein tengigrind er innifalin í hverju tengigjaldi. Fyrir hverja aukatengigrind greiðist aukalega 10% af heimæðargjaldi sömu málstærðar og aukatengigrindin. Aukatengigrind er viðbót við þá tengigrind sem fyrir er.

Þegar sótt er um byggingavatn lána Veitur sérstakan byggingavatnskrana með tæmingarloka sem hún tengir við heimæðarenda. Fyrir vatnið er greitt daggjald í samræmi við verðskrá þar til sótt er um aftengingu.

Húseiganda ber að leggja ídráttarrör fyrir kaldavatnsheimæð frá inntaki og út að heimæðarstút við lóðarmörk. Ídráttarrörið á að vera tveimur stærðarflokkum gildara en stærð heimæðar sem sótt er um. Ídráttarrörið á að leggja á um 120 cm dýpi og ber húseigandi ábyrgð á legu þess. Ef notuð eru inntaksmát og inntaksbeygjur í samræmi við verklagið "Tenging við vatnsveitu" sjá Veitur um að grafa og leggja ídráttarrör frá veggmáti að lóðarmörkum.

Rafmagn, sérákvæði

Þrátt fyrir grein 4.1.7 í Tæknilegum tengiskilmálum rafveitna TTR samþykkja Veitur eina viðbótarheimtaug/sérheimtaug inn á lóð vegna rafbílahleðslu þar sem eru fleiri en eitt húsnúmer. Forsendan er að ekki sé nægt afl í núverandi heimtaugum og eða stækkun mjög óhagkvæm. Þetta á við um sameiginleg bílastæði þar sem heimtaug er afgreidd í viðurkenndan móttökuskáp notanda eða sameiginlegan bílakjallara. Aldrei eru þó afgreiddar fleiri en ein heimtaug í sama inntaksrýmið né heldur sama húsnúmer. Merkingar og afmörkun milli heimtauga innan húss er á ábyrgð viðkomandi rafverktaka.

Húseigandi leggur til aðalvör í samræmi við málstærð heimtaugar. Hámarksstærð heimtaugar samkvæmt verðskrá er 710 A. Óski notandi eftir stærri heimtaug er verð grundvallað á kostnaðarútreikningi fyrir hvert tilvik. Fyrir heimtaug stærri en 2400 A er gerður samningur sem tekur til afhendingarspennu, afhendingar heimtaugar, heimtaugagjalds og mælingar.

Sé nauðsynlegt að setja upp dreifistöð (spennistöð) vegna tiltekinnar húsveitu, og ef hún er að mestu leyti notuð í þágu hennar, er eiganda hennar skylt að leggja Veitum til lóð eða húsnæði undir stöðina samkvæmt sérstöku samkomulagi. Hann skal í öllu hlíta skilmálum Veitna um stærð lóðar og staðsetningu stöðvar.

Í samræmi við Reglugerð um framkvæmd raforkulaga nr. 1040/2005 er Veitum heimilt að krefjast greiðslu kerfisframlags af nýjum viðskiptavini ef væntanlegar tekjur dreifiveitu af hans viðskiptum standa ekki undir eðlilegum stofn- og rekstrarkostnaði. Þetta gildir einnig ef styrkja þarf raforkukerfið vegna umsóknar um stækkun heimtaugar.

Fyrir heimtaugar 63 A og minni á húseigandi að leggja 50 mm ídráttarrör frá inntaksstað að heimtaugarenda við lóðarmörk. Ef notuð eru inntaksmát og inntaksbeygjur í samræmi við "Tenging við rafveitu" sjá Veitur um að grafa og leggja ídráttarrör frá veggmáti að lóðarmörkum.

Þar sem því verður við komið getur viðskiptamaður óskað eftir tengingu við dreifikerfi Veitna til skammtímanotkunar. Gjald fyrir slíka tengingu er samkvæmt verðskrá Veitna. 55% álag bætist við vinnu utan dagvinnutíma sem er virka daga frá kl. 08:00 til kl. 16:00.

Fráveita, sérákvæði

Fráveituheimæðar eru eign húseiganda að tengingu við fráveitukerfi Veitna við mörk lands sveitarfélagsins svo sem við götu, gangstétt eða opið svæði. Í nýjum hverfum og þar sem nýjar lóðir eru stofnaðar í eldri hverfum, eru tengistaðir heimæða við fráveitu, regnvatn og skólp, tilgreindir á hæðarblaði.

Í eldri hverfum þar sem heimæðastútar eru ekki til staðar annast húseigandi lagningu heimæða sinna að tengingu við fráveitukerfi Veitna á mörkum við land sveitarfélagsins nema um annað sé samið.

Frístundahús, sérákvæði

Heimlagnir í frístundahús verða ekki lagðar að vetri til. Ekki verður tekið við umsókn um nýja heimlögn frá 1. október til 1. apríl. Miðað er við að lagnavinnu verði lokið í lok október og hefjist ekki aftur fyrr en eftir miðjan apríl. Í frístundahúsum leggur umsækjandi til inntaksskápa í samræmi við sérskilmála, annars vegar fyrir heitt vatn og hins vegar fyrir rafmagn. Fari heildarlengd heimlagna yfir 100 m er greitt samkvæmt Kostnaðaráætlun.

Inntaksrými

Inntaksrými skal að öllu leyti vera í samræmi við ákvæði byggingarreglugerðar og í fjöleignarhúsum staðsett í sameign sem allir eigendur hafa aðgang að.

Aðgengi fyrir starfsmenn Veitna

Tryggja verður aðgengi starfsfólks Veitna að inntaksrýmum. Þessi kvöð nær meðal annars til allra mæla og mælagrinda, stofnloka, aðalvara, stofntengiboxa eða stofnvarkassa og stofnlagna.

Þar sem ekki er dagleg viðvera geta Veitur krafist þess að nauðsynlegum inntaks- og mælabúnaði verði komið fyrir utandyra í viðeigandi skáp sem húseigandi leggur til og er aðgengilegur starfsmönnum Veitna.

Hvernig getum við aðstoðað þig?