Stefna

Veitur leggja grunn að lífsgæðum samfélagsins.

Image alt text

Sjálfbærnistefnan er skuldbinding Veitna um að sýna umhverfinu, auðlindum og samfélagi virðingu. Í því skyni eru viðhafðir vandaðir stjórnarhættir, sem miða að stöðugum umbótum. Stefnan er grundvöllur farsælla ákvarðana og góðs samstarfs sem byggist á gegnsæi í upplýsingagjöf. Veitur kallar eftir skoðunum hagsmunaaðila á því hvort starfsemi samstæðunnar sé sjálfbær og bregst við ábendingum með ábyrgum hætti. Sjálfbærnistefnan byggir á gildum Veitna – hagsýni, framsýni og heiðarleika – og er sett fram til samræmis við leiðarljós eigendastefnu fyrirtækisins.

Sjálfbærnistefnan er sett fram með eftirfarandi áherslum sem fylgt er eftir með skilgreiningu þýðingarmikilla sjálfbærniþátta. Móðurfélagið veitir faglegan stuðning og mótar sjálfbærnimarkmið fyrir samstæðuna í heild.

Loftslag og loftslagsáhætta

Veitur stefnir á kolefnishlutleysi eigin starfsemi árið 2030 og einnig vegna aðfangakeðju starfseminnar árið 2040. Þannig minnkar kolefnisspor samfélagsins alls.

Jafnframt er viðnámsþróttur samfélagsins efldur með aðlögun þjónustukerfanna að loftslagsbreytingum.

Hvert fyrirtæki vinnur eftir eigin markmiðum og stýrir sinni loftslagstengdu áhættu.

Ábyrg auðlindastýring

Veitur er falin mikil ábyrgð á þeim auðlindum sem hún nýtir. Ábyrg nýting felst í því að komandi kynslóðir búi við samsvarandi tækifæri og núlifandi kynslóðir til að nýta auðlindirnar og að unnt sé að staðfesta að þannig sé að verki staðið. Veitur skuldbindur sig til þess að leita farsælla lausna þar sem auðlindanýting í almannaþágu er vegin og metin í samhengi við aðra hagsmuni, þar með talinn líffræðilegan fjölbreytileika. Veitur mun verja auðlindirnar fyrir hættum og ágengni, vegna þeirrar ábyrgðar sem fyrirtækinu er falin.

Lífsgæði í samfélaginu

Veitur gerir sér grein fyrir því að þjónusta samstæðunnar er undirstaða lífsgæða í samfélaginu. Aðgangur að veitum Veitur stuðlar að heilnæmum lífsskilyrðum fólks og tækifærum til umhverfisvænnar starfsemi. Hnökralaus þjónusta samstæðunnar, á sanngjörnu verði, er því lykilatriði.

Minni losun og bætt nýting

Við starfsemi Veitna losna efni og orka út í umhverfið. Veitur gætir fyllstu varúðar í starfsemi sinni og stefnir að sporléttri vinnslu og starfsemi. Losun fer því aðeins fram að áhrif á heilsu séu hverfandi og áhrif á umhverfi viðunandi og minnkandi. Veitur dregur úr losun mengandi efna eins og kostur er og leggur áherslu á rannsóknir og þróun til að geta nýtt bestu mögulegu lausnir þar sem hringrásarhugsun er í forgangi.

Góður samfélagsþegn

Veitur er stórt fyrirtæki á landsvísu sem býr að þekkingu, reynslu og sögu. Veitur miðlar þekkingu og beitir áhrifum í virðiskeðjunni þar sem hvatt er til ábyrgrar umgengni við umhverfið, ábyrgrar neysluhegðunar og jákvæðra áhrifa á mannréttindi. Veitur nýtir stöðu sína og þekkingu til nýsköpunar og framþróunar sem nýtist starfsemi samstæðunnar.

Dagleg starfsemi

Sem stórt og áberandi fyrirtæki skiptir máli að Veitur sé góð fyrirmynd. Rekstur Veitna byggir á góðri nýtingu aðfanga, vönduðum vinnubrögðum og gæðum framleiðslu og þjónustu. Veitur stuðlar að menningu þar sem virðing ríkir í samskiptum milli starfsfólks og samskiptum þess við aðra.

Veitur hlítir öllum ákvæðum laga og reglugerða sem um starfsemina gilda.

Þýðingarmiklir sjálfbærniþættir

Veitur hefur skilgreint eftirfarandi sjálfbærniþætti sem þýðingarmikla með hliðsjón af þeim meginreglum sem fram koma í sjálfbærnistefnunni. Veitur setur sér markmið um þessa þætti og skilgreinir ábyrgð:

Loftslag og loftslagsáhætta

• Losun og losunarkræfni gróðurhúsalofttegunda eftir umfangi 1, 2 og 3 og binding gróðurhúsalofttegunda.

• Viðnámsþol gagnvart loftslagsbreytingum

Ábyrg auðlindastýring

• Stýring vinnslu á háhitasvæðum

• Stýring vinnslu á lághitasvæðum

• Lífríki, líffræðilegur fjölbreytileiki og landnýting á eignarlandi og athafnasvæðum

• Verndun neysluvatns

Lífsgæði í samfélaginu

• Öryggi veitukerfa

• Verð á sérleyfisþjónustu

Minni losun og bætt nýting

• Aðgangur að fjölbreyttri notkun efnis- og orkustrauma, þar með talin nýting fráveituúrgangs

• Losun jarðhitavatns og eftirlit með grunnvatni

• Losun frárennslis frá hreinsistöðvum og um yfirföll

Góður samfélagsþegn

• Öflun og miðlun þekkingar m.a. til nýsköpunar

• Miðlun neytendaþekkingar

• Veittir og mótteknir styrkir til vísinda og þróunar

• Sjálfbær innkaup

• Orkuskipti í samgöngum og öðru

• Afstaða almennings til vörumerkja samstæðunnar

Dagleg starfsemi

• Úrgangur

• Mannvirki og umgengni

• Efnanotkun

• Ánægja starfsfólks


[Stefna yfirfarin og samþykkt með breytingum á stjórnarfundi 28.08.2023]

Hvernig getum við aðstoðað þig?